Privātuma Politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “Mobile Tech”, Reģ nr: 40203356406, Rīga, Tērbatas iela 39 (turpmāk saukts arī – Pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Vietne iegūst no personām, kas apmeklē interneta Vietni. Dati tiek vākti par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne un kā to varētu uzlabot.
 2. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir – info@wintek.lv vai +371 20 444 666

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

 • Pārzinis var apstrādāt šādus personas datus – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta Pārzinim, izmantojot vietnes piedāvātos pakalpojumus vai sazinoties ar Pārzini.
 • Pārzinis rūpējas par datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personas datu apstrādes nolūki

 • Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • pakalpojumu sniegšanai:
 • klienta identificēšanai;
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai;
 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu lojalitātes celšanai;
 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

Personu datu apstrādes tiesiskais pamats

 •  saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Pārziņa leģitīmās (likumīgās) intereses:
 •  veikt komercdarbību;
 •  nodrošināt pakalpojumus;
 •  analizēt Vietnes lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 •  segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

Personas datu aizsardzība

 • Pārzinis aizsargā datu subjektadatus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 • Pārzinis neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Pārzinis glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 2. tikai tik ilgi, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod Vietnē.
 3. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad tā bija spēkā.

Saziņa ar klientu

 1. Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, elektroniskā pasta adresi).

Komerciālie paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Pārziņa pakalpojumiem Pārzinis veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.
 2. Datu subjekts komerciālu paziņojumu saņemšanai dod piekrišanu Vietnē, piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
 3. Dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu, paziņojot par to Pārzinim uz elektroniskā pasta adresi –  info@wintek.lv
 4. Pārzinis pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts pieprasījums.
 5. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), datu subjekts piekrīt, ka Pārzinis var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar datu subjekta sniegto novērtējumu.

Sīkdatņu apstrāde

 • Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājaslapā. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit.
 • Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
 • Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.
 • Datu subjekts var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Datu subjekts var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Datu subjekts var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Citi noteikumi

 • Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
 • Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas – https://wintek.store/

Privātuma poltikas publicēšanas datums 12.10.2022